مشخصات طرح های پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح

نام نام خانوادگی مجری طرح

وضعیت طرح

سال انجام طرح

1

طراحی کنترل کننده کیفیت توان یکپارچه بر پایه کنترل کننده فازی برای بهبود پایداری گذرا در توربین بادی

سید رضا عالی

به اتمام رسیده

91 

 

 

 
 
آذربایجان شرقی، شهرستان سراب، خیابان آزادی، جنب دادگستری
ایمیل : info@samasarab.ac.ir
تلفن :5 -2235002(431)
فکس :2235004(431)